Được sự phân công của Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa theo quyết định số 1735/QĐ-UBND Sa Pa ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc phân công cán bộ chuyên trách công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Năm học 2020 - 2021 đồng chí Cháng Văn Nghĩa sẽ phụ trách công tác PCGD, XMC trong năm học 2020 - 2021