Nhà trường tổ chức thi kiến thức giáo viên 

Sau sự thành công của hội giảng vòng 1 nhà trường đã tổ chức thi kiến thức cho giáo viên. Với mục tiêu nghiêm túc, chất lượng thực chất. Nhà trường đã tổ chức cho các thầy cô thực hiện bài thi một cách nghiêm túc nhất

Đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng trong mỗi phòng thi